Monday, 7 May 2012

ரைட்டர்ஸ் ப்ளாக்

என்னால் எழுத முடிவதேயில்லை
ஒரு கருங்குருவி பாறைப் பிளவிலிருந்து வெளியேறுகிறது
என்னால் வாசிக்க முடிவதேயில்லை
ஒரு கருங்குருவி மரத்தின் மீதமர்ந்து பாறையைப் பார்க்கிறது
என்னால் எதையும் சிந்திக்க முடிவதேயில்லை
ஒரு கருங்குருவி பாறைப் பிளவுக்குள் சென்று அமர்ந்து விடுகிறது


பிரசுரம் : பண்புடன். காம்

No comments:

Post a Comment